ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2008

Need for revolution and review of BJP’s works in Karnataka.

Posted by ajadhind on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2008

as1

bjp

Advertisements

Posted in ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Leave a Comment »

kavithe.

Posted by ajadhind on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2008

niruttari_budda

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »