ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for ನವೆಂಬರ್, 2008

Kavithe

Posted by ajadhind on ನವೆಂಬರ್ 29, 2008

shyamala

Advertisements

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Caste system.

Posted by ajadhind on ನವೆಂಬರ್ 29, 2008

jathi vyavasthe

Posted in ಪ್ರಸ್ತುತ | Leave a Comment »

Nepal.

Posted by ajadhind on ನವೆಂಬರ್ 29, 2008

nepal1_1

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

Mao’s speech.

Posted by ajadhind on ನವೆಂಬರ್ 29, 2008

mao’s speech

Posted in ನಕ್ಸಲಿಸ೦ | Leave a Comment »

Karnataka’ war zone.

Posted by ajadhind on ನವೆಂಬರ್ 20, 2008

western-ghat

Posted in ಕರ್ನಾಟಕ, ನಕ್ಸಲಿಸ೦ | Leave a Comment »

3 naxals and i constable died in warzone.

Posted by ajadhind on ನವೆಂಬರ್ 20, 2008

naxals-killed

Posted in ಕರ್ನಾಟಕ, ನಕ್ಸಲಿಸ೦ | Tagged: , , , | Leave a Comment »

recieved via mail

Posted by ajadhind on ನವೆಂಬರ್ 19, 2008

article byranga

Posted in ಕರ್ನಾಟಕ, ನಕ್ಸಲಿಸ೦ | Leave a Comment »

Naxals surface to teach villagers on development

Posted by ajadhind on ನವೆಂಬರ್ 5, 2008

sringeri

sringeri2

source-prajavani epaper

Posted in ಕರ್ನಾಟಕ, ನಕ್ಸಲಿಸ೦ | Leave a Comment »