ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Press release over keshavadiyala’s killing.

Posted by ajadhind on ಜನವರಿ 24, 2009

doc-yadiya2

Advertisements

One Response to “Press release over keshavadiyala’s killing.”

  1. sanjay said

    Why do u hate Brahmins mr.? Though i m sc not a Brahmin, i m proud of Brhmins, their culture, lifestyle, humbleness, helping nature, one thing we should agree that they r good of all. Many upper casts people including Brahmins have donated their best to improve the society n uplift the backwrd classes’ people. worst is common in all casts. do u think brahmins r worst than daliths? why do u believe only daliths r poor people when poverty is high in brahmins who dont have any help from govt n they did’nt oppose of giving special provisions to the non-brahmine people. dont u know most of daliths including mla m.kharge hate daliths. its me with my friends r also daliths but we r not fool enough to believe ur anti-hindu, divide n rule policy, we had thought only congress politicians do castism, but u too joined them now.brhmanshahi means nothing but ur fault in yellow eyes. when u leave anti-hindu policy then only u get real support of people otherwise u just called by name “DHARI THAPPIDA MAKKALU” i wish goddess mother Durga may give u gud heart n mind………………….

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: