ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for ಏಪ್ರಿಲ್, 2009

ROTTENING DEMOCRACY.

Posted by ajadhind on ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2009

DEMOCRACY

SOURCE-PRAJAVANI

Advertisements

Posted in ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರಸ್ತುತ | Tagged: | 1 Comment »

election illusions

Posted by ajadhind on ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2009

election illusions

Posted in ಕರ್ನಾಟಕ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ | Leave a Comment »