ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for ಜೂನ್, 2009

False propoganda.

Posted by ajadhind on ಜೂನ್ 12, 2009

1500 crore budget-a big lie

Advertisements

Posted in ನಕ್ಸಲಿಸ೦, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Tagged: | Leave a Comment »

Press release over mavinahole encounter.

Posted by ajadhind on ಜೂನ್ 12, 2009

mavinahole encounter

Posted in ಕರ್ನಾಟಕ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Leave a Comment »

karavali ale.

Posted by ajadhind on ಜೂನ್ 12, 2009

karavali ale.

Posted in ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Tagged: | Leave a Comment »