ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

ಎಲ್.ಟಿ.ಟಿ.ಯ ಸೋಲಿನ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು

Posted by ajadhind on ಜುಲೈ 13, 2009

defeat of LTTE and lessons

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: