ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for ಆಗಷ್ಟ್, 2009

ಮಾವೋ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಯಲಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಜಯರ ಮುಖ.

Posted by ajadhind on ಆಗಷ್ಟ್ 24, 2009

response to mao’s book by vijay

Advertisements

Posted in ಅಧ್ಯಯನ. | Leave a Comment »

ಮಾವಿನಹೊಳೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್

Posted by ajadhind on ಆಗಷ್ಟ್ 24, 2009

press release over mavinahole encounter

Posted in ನಕ್ಸಲಿಸ೦, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Tagged: | Leave a Comment »

ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಾರು ಮಜುಂದಾರ್ ಹಾಗು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕನಯ್ಯ ಚಟರ್ಜಿಯವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತ ಲಾಲಗಡದವರೆಗೆ

Posted by ajadhind on ಆಗಷ್ಟ್ 15, 2009

from charu to lalgarh

Posted in ಇತಿಹಾಸ, ನಕ್ಸಲಿಸ೦ | Tagged: , , , | Leave a Comment »