ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

ಜನ ಭಾಷೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಗರ್ಷ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಅಪರೂಪದ ಅಧ್ಯಯನ.

Posted by ajadhind on ಮಾರ್ಚ್ 6, 2010

jana bhashe

Advertisements

One Response to “ಜನ ಭಾಷೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಗರ್ಷ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಅಪರೂಪದ ಅಧ್ಯಯನ.”

  1. pratap said

    rascal

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: