ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Posts Tagged ‘floods’

Article on flood victims

Posted by ajadhind on ನವೆಂಬರ್ 14, 2009

article_on_flood_victims09

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »