ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Posts Tagged ‘jnaneshwari train mishap’

PRESS RELEASE OVER JNANESHWARI TRAIN DERAILMENT

Posted by ajadhind on ಜುಲೈ 4, 2010

last press release from azad

Advertisements

Posted in ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Tagged: , , , | Leave a Comment »