ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Posts Tagged ‘poem’

kavithe.

Posted by ajadhind on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2008

niruttari_budda

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »