ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Posts Tagged ‘power plant’

Press Release over Thermal Power plant in gulbarga

Posted by ajadhind on ಮೇ 22, 2010

thrml_strggl

Advertisements

Posted in ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರಸ್ತುತ | Tagged: , | 1 Comment »