ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for ಡಿಸೆಂಬರ್, 2008

TWO FACES OF ARMED REVOLUTION.

Posted by ajadhind on ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2008

two-faces

two-faces2

sudha

Advertisements

Posted in ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ, ಕರ್ನಾಟಕ, ನಕ್ಸಲಿಸ೦ | Tagged: , , , | 1 Comment »